Muzeum

Muzeum Stutthof zostało powołane dzięki staraniom byłych więźniów obozu Stutthof, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962 r. Jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dyrektor: Piotr Tarnowski
tel. (+48 55) 247 83 53
e-mail: sekretariat@stutthof.org

Piotr Tarnowski (ur. 10 lutego 1968 r. w Warszawie) – od października 2007 r. dyrektor Muzeum Stutthof. Wcześniej zatrudniony w szkole podstawowej i pogotowiu opiekuńczym, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członek Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Działacz środowiska muzealniczego, m.in. jako wiceprezes Oddziału Pomorskiego oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Odznaczony Medalem „Pro Memoria” (2009), Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2015) oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017).Współpracował ze środowiskami kombatanckimi jako instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz w ramach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zastępca Dyrektora: Piotr Piechnik
tel. (+48 55) 247 83 53
e-mail: sekretariat@stutthof.org

Zastępca Dyrektora ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie: Teresa Patsidis
tel. (+48 58) 736 11 11
e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl

Główny Księgowy: Jolanta Mazurek
tel. (+48 55) 247 83 53 w. 214
e-mail: sekretariat@stutthof.org

Dział Naukowy
Kierownik: Elżbieta Grot
tel. (+48 58) 551 29 87
e-mail: elzbieta.grot@stutthof.org
gromadzi i opracowuje materiały związane z dziejami byłego niemieckiego obozu
 koncentracyjnego Stutthof, Wolnego Miasta Gdańska 
oraz Pomorza Gdańskiego w latach 1920-1945, okupacji niemieckiej 
na Pomorzu Gdańskim oraz z represjami stalinowskimi wobec 
członków pomorskiego ruchu oporu w latach 1945-1956.
Adres:
Dział Naukowy
ul. Kościuszki 63
81-703 Sopot

Dział Dokumentacyjny
Kierownik: dr Danuta Drywa
tel. (+48 55) 247 83 53 w. 223
e-mail: danuta.drywa@stutthof.org
gromadzi i opracowuje wszelką dokumentację byłego obozu: archiwalia, przedmioty poobozowe, zdjęcia, relacje i wspomnienia byłych więźniów oraz publikacje. Na podstawie zachowanych dokumentów opracowuje kartotekę byłych więźniów, która jest podstawą do wystawiania zaświadczeń o pobycie w obozie.

Dział Oświatowy
Kierownik: dr Marcin Owsiński
tel. (+48 55) 247 83 53 w. 226
e-mail: marcin.owsinski@stutthof.org
prowadzi sprawy związane z wystawiennictwem, obsługą zwiedzających, szkoleniem przewodników, działalnością informacyjno-propagatorską oraz współpracą z organizacjami społecznymi i szkołami. Organizuje lekcje muzealne.

Kurator ds. Wystaw: Ewa Malinowska
tel. (+48 55) 247 83 53 w. 225
e-mail: ewa.malinowska@stutthof.org
zajmuje się całością spraw związanych z organizowaniem wystaw stałych i czasowych.

Dział Ochrony
Kierownik: Tomasz Gąsecki
tel. (+48 55) 247 83 53
e-mail: tomasz.gasecki@stutthof.org
organizuje ochronę obiektów i zbiorów Muzeum.

Dział Remontowo-Konserwatorski
prowadzi prace konserwatorskie i zabezpieczające w obiektach byłego obozu. Dba o należyty porządek na otwartym terenie Muzeum.

Administracja
zapewnia obsługę administracyjną powyższych działów merytorycznych.